•  กรณีเอกสารหายให้มาติดต่อทำเรื่องขอเอกสารที่โรงเรียน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
  •   1) ใบแจ้งความ
  •   2) รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  •   3) คำร้องขอเอกสาร (รับได้ที่โรงเรียน)
   •   นำเอกสารฉบับเดิมมายื่นเพื่อขอเอกสารใหม่ที่โรงเรียน
   •   ถ้ากรณี ขอ ปพ.1 นำรูปถ่ายมาด้วย 2 รูป
    •   การขอเอกสาร ปพ.1 ใช้รูปถ่ายขนาดดังต่อไปนี้
    •   1.กรณีนักเรียนจบก่อนปีการศึกษา 2547 ใช้รูป ขนาด 2 นิ้ว หรือ 4.2×5.5 ซม. จำนวน 2 รูป
    •   2.กรณีนักเรียนจบหลังปีการศึกษา 2547 ใช้รูปขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3.5×4.2 ซม. จำนวน 2 รูป
    •   3.สวมเสื้อเชิตสีขาว มีปก ไม่มีลวดลาย
    •   4.รูปถ่ายต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
     •   สามารถขอรับเอกสารได้ภายหลังจากวันยื่นคำร้องขอเอกสาร 7 วันทำการ
     •   กรณีขอวุฒิภาษาอังกฤษ สามารถรับเอกสารได้ภายหลังจากยื่นคำร้องขอเอกสาร
     •   14 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด)
      •   ต้องมาทำเรื่องขอเอกสารที่ห้องวิชาการ โดยเขียนคำร้องขอเอกสารและแนบรูปถ่าย จำนวน 1 รูป
       •   การสมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ใช้เอกสารดังนี้
       •   1) วุฒิการศึกษา/ ใบรับรองการเป็นนักเรียน
       •   2) ใบสูติบัตร
       •   3) สำเนาทะเบียนบ้าน
       •   4) สำเนาบัตรประชาชน
       •   5) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา
       •    6) สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
       •   7) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
       •   8) เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
        •   1. การย้ายเข้า ต้องนำผลการเรียนในระดับชั้นปัจจุบัน มาติดต่อก่อนทำเรื่อง
        •   ขอย้ายเข้า หลังจากทางโรงเรียนรับนักเรียนแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
        •   1) หนังสือส่งตัว
        •   2) ปพ.1/วุฒิการศึกษา/ปพ.6
        •   3) ใบรับรอง
        •   4) ใบสูติบัตร
        •   5) สำเนาทะเบียนบ้าน
        •   6) สำเนาบัตรประชาชน
        •   7) สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา
        •   8) สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา
        •   9) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
        •   10)ใบรับรองเวลาเรียนและคะแนนเก็บ (กรณีย้ายกลางภาคเรียน)
        •   11) เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
        •    2. การย้ายออก ต้องดำเนินการย้ายนักเรียนออกดังนี้
        •   1) ติดต่อโรงเรียนที่จะย้ายไป
        •   2) นำหนังสือยืนยันรับย้ายมายื่นที่โรงเรียน
        •   3) ผู้ปกครองมาติดต่อขอย้ายสถานศึกษาที่ห้องวิชาการ
        •   4) นำรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สวมเสื้อนักเรียนพุทธิ) มายื่น
        •   5) การย้ายโรงเรียนนักเรียนต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ร,มส
         •    ผู้ปกครองมาติดต่อที่ห้องวิชาการ โรงเรียนเรียนพุทธิรังสีพิบูล เพื่อทำเรื่องพักการเรียน
          •    ถ้าต้องการย้านแผนการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครอง
          •    มาติดต่อที่ห้องวิชาการ ภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เริ่มเรียน
          •    หลังจากพ้นกำหนดดังกล่าว ไม่มีการย้ายแผนการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น
           •    ไม่สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากเอกสารอาจจะสูญหายได้
            •    ติดต่อ กศน.ที่ต้องการไปศึกษาต่อและมาทำเรื่อง
            •   ขอเอกสารกับทางโรงเรียน พร้อมนำรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป มาด้วย
            •    เพื่อให้ทางโรงเรียนจัดทำเอกสารในการศึกษาต่อ กศน. ต่อไป
             •    โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล เปิดการเรียนการสอน 3 แผนการเรียน
             •   1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต, วิทย์-AI, วิทย์-อาหาร)
             •   2) แผนการเรียนภาษาเพื่อการท่องเที่ยว
             •   3) แผนการเรียนทั่วไป/ ทวิศึกษา
              •   กรณีจบการศึกษาหรือคาดว่าจะจบการศึกษา
              •   นักเรียนสามารถติดตามประกาศสถานศึกษาที่ นักเรียนจะไปศึกษาต่อ ว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง
              •   แล้วมาติดต่อขอเอกสารที่ห้องวิชาการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
              •   (ควรขอเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ)