• โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
    3/1 หมู่ที่ 2 ถนนสิริโสธร ถนนหมายเลข 314
    ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
    โทรศัพท์ 038-577021 โทรสาร 577026
  • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Facebook : phuttirangsripibul

ตำแหน่งที่ตั้ง