ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อวีดีทัศน์  บทบาทของสื่อวีดีทัศน์   กระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศน์  ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกใช้สี การกำหนดเนื้อหา  การเลือกภาพ และเสียงประกอบสื่อ การผลิตและออกแบบการลำดับเนื้อเรื่อง  โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สถานที่สำคัญ วัฒนธรรม ประเพณี นำมาจัดเป็นสื่อวีดีทัศน์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป