มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและวิธีการแก้ปัญหา กระบวนการวางแผนการแก้ปัญหา การจำลองความคิดเป็นแผนภาพ และข้อความ การใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา หลักการและวิธีการทำโครงงาน กระบวนการวางแผน และวิธีการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้เบื้องต้นทางลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีจริยธรรมและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า