[ฝ่ายบริหาร][กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม][กลุ่มสาระการงานอาชีพ][กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา][กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ][กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][กลุ่มสาระคณิตศาสตร์][กลุ่มสาระภาษาไทย][กลุ่มสาระศิลปะ][กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน][อัตราจ้าง-ลูกจ้าง][นักการ-คนงาน]

 -------------------------------

 

 dr
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เบอร์โทรศัพท์: 081-911-3987
e–mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 086-020-7551
e–mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์: 089-753-1101
e–mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


 
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารประมาณ

 

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film