dr

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

 

  

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารทั่วไป

 

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารงานบุคคล


 

 ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารงานงบประมาณ

 

 

 ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารงานวิชาการ

 

 

ภาพกิจกรรม
phutti elearning