ดร.อมรวดี สินเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล


 


นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารทั่วไป

 

 


นางสาวเตือนใจ ทองดี
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าบริหารงบประมาณ

 


นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์

ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารงานบุคคล

 


นายธิปไตย วิไลพันธุ์
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ

ภาพกิจกรรม
phutti elearning