Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player

เกียรติประวัตินักเรียน

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. เด็กชายวัฒนา   พาดี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. เด็กชายวรวิทย์  ฉิมคีรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3.เด็กชายอมรเทพ   ศรประสิทธิ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4. นางสาวรุ่งรัศมี   แซ่เจ็ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

5. นางสาวสแกวัลย์   ทัศนา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6. นายสุริยา    สุขยี่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7. เด็กหญิงรุ้งเพ็ชร  นาคสีทอง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

8. เด็กหญิงนิศารัตน์ 
จำรัสพันธุ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

9. เด็กชายเจษฎากร 
พุ่มโพธ์ทอง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

10. เด็กหญิงบุษยมาส    โตพูล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

11. เด็กหญิงมานิตย์  แดนนาเลิศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

12. เด็กชายธวัชชัย  ใจเย็น

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

13. เด็กชายวีรยุทธ   สวัสดี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

14. นางสาวรุ่งรัศมี  แซ่เจ็ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

15. นางสาวสแกวัลย์  ทัศนา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

16. นายสุริยา  สุขยี่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

17. นางสาวสกุลตลา  เจริญสุข

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

18.  นายชาคริต   มูฮะหมัด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2               การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์           ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

19.  นายณัฐวุฒิ  สิบุญนันท์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์          ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

20.  เด็กชายวีรยุทธ  สวัสดี

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21. เด็กชายกิตติศักดิ์ วงษ์ประสิทธิ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

22. เด็กชายวีรยุทธ  สวัสดี

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3   ระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

23. เด็กชายกิตติศักดิ์ วงษ์ประสิทธิ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

24. เด็กหญิงมานิตย์  แดนาเลิศ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขัน A – Maths 
ช่วงชั้นที่  3

โรงเรียนมารดานฤมล
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

25. เด็กหญิงณภัทร  สุขธรญ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขัน A – Maths 
ช่วงชั้นที่  3

โรงเรียนมารดานฤมล
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

26. เด็กหญิงบุษยมาส  โตพูล

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันอัจฉริยะทางภาษาไทย
ระดับ ม.1 – 3

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

27.  นางสาวปณิตา  มณีนิล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 จากการประกวดเรียงความ
ตามโครงการ 1 เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

28. นางสาวอรทัย   เจียมศิริ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 จากการประกวดเรียงความ
ตามโครงการ 1 เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพ่อ

อำเภอบ้านโพธิ์ 

29. นายชาคริต  มูฮำหมัด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 จากการประกวดเรียงความ
ตามโครงการ 1 เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพ่อ

อำเภอบ้านโพธิ์  

===อ่านเพิ่มเติม1===

===อ่านเพิ่มเติม2===

 

ภาพกิจกรรม
phutti elearning