เกียรติประวัติโรงเรียน

วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2528
          สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
          เสด็จมาทรงพักผ่อนที่ศาลาพักร้อน 200 ปี และหอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4
          หลังจากอาการอาพาธ

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2528
           สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
           เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์
           พร้อมทั้งพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน ทรงปลูกต้นประดู่แดงไว้ที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2535
           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
           เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดและทรงรับอาคารพลานามัยสิรินธร
           ในวโรกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ และทรงปลูกต้นกันเกรา


ประกาศเกียรติคุณที่โรงเรียนได้รับ

ผลงานดีเด่น
1. พ.ศ. 2522 , 2523 , 2527 ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น
2. พ.ศ. 2527 ได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
            ยกย่องว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
3. พ.ศ. 2530 ได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาดีเด่น
            และได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่จัดบริการแนะแนวดีเด่น
            ระดับมัธยมศึกษา ของเขตการศึกษา 12

4. พ.ศ. 2531 ได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
             ยกย่องว่าเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
5. พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
             สังกัดกรมสามัญศึกษา (คอมต.สศ.)รุ่นที่ 6 ปี พ.ศ. 2535

6. พ.ศ. 2536 ผู้บริหารโรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
            โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2536 (ผู้อำนวยการวิมล โชตนา)
7. พ.ศ. 2537 ได้รับยกย่องจากกรมสามัญศึกษาว่าเป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติตามนโยบายกรมสามัญศึกษาได้ดีเด่น

8. พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัลชมเชยจาก สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และ
             รักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2538
9.   ได้รับการยกย่องว่า พัฒนาห้องสมุดได้มาตรฐานเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2541

10. ได้รับยกย่องว่าจัดห้องสมุดโรงเรียนได้ดีเด่น ระดับจังหวัดและระดับเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2542
11. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ดีเด่นระดับเขตการศึกษา 12 ปีการศึกษา 2542

12. ได้รับยกย่องว่า โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก ของกรมอนามัย ปีการศึกษา 2543
             ประจำปี พ.ศ. 2544
13. ได้รับยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญศึกษา ปีพ.ศ. 2544

14. ได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2544

 

        ได้รับรางวัลโรงเรียนบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต เน้น 3 ดี
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
        จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

 

15. โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”ระดับมัธยมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐  บาท กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2558

16. การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีชุดฝึกกระบวนการคิดด้านกลไก  โครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด 
ระดับมัธยมศึกษา รางวัล Champion มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปี 2558

17. ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทสถานศึกษา รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
ระดับประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2558

18. การประกวดคลิปวีดิโอ  หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ชนะเลิศ และเข้ารับมอบโล่รางวัล  เกียรติบัตร
และเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2559

 

 

ภาพกิจกรรม
phutti elearning