Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียน

 

 

 

 


หลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์
(ด.เจียม กุลละวณิชย์)

 

อาคาร ๑

 

 


อาคารอเนกประสงค์

 

 
สนามกีฬามาตรฐาน

 


อาคารพลานามัย"สิรินธร"

 

@โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ถนนสิริโสธร ถนนหมายเลข 314
ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
โทรศัพท์ 038-577021 โทรสาร 577021


เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2497
โดยหลวงปู่พระพรหมคุณาภรณ์(ด.เจียม กุลละวณิชย์)
ซึ่งในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูอาทร พิพิธกิจ
เจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง)

เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่บริเวณ
วัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง) และบริเวณใกล้เคียงที่เรียนจบระดับชั้น ป.4
เป็นจำนวนมากและไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่จะเข้าศึกษาต่อได้ผู้ปกครองนักเรียนจึงขอความช่วยเหลือให้หลวงปู่
ช่วยฝากลูกหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนที่อยู่ในตัวจังหวัด
ระยะแรกๆ ไม่มีปัญหา ต่อมาจำนวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อมากขึ้น
และหลวงปู่ก็ไม่สามารถจะช่วยได้ทั้งหมด

 @ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้หลวงปู่
ตัดสินใจจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ที่วัดพิพิธประสาทสุนทร(ลาดขวาง) 
โดยอาศัยเรียนที่อาคาร โรงเรียนนักธรรมบาลีและโรงครัวของวัด
ในระยะแรกใช้ชื่อว่า"โรงเรียนมัธยมวัดลาดขวาง"
ซึ่งใน ปีแรกมีนักเรียนสมัครเข้าเรียน จำนวน 77 คน
จัดเป็น 2 ห้องเรียนและหลวงปู่กับพระมหาเปรียญที่อยู่จำพรรษาที่วัด
จำนวน 5 รูปเป็นครูสอน

 @ต่อมาหลวงปู่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนต่อทางราชการ
และขอครูมาช่วยสอนโดยได้รับการ สนับสนุนจาก นายจวน กุลละวณิชย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ของจังหวัดฉะเชิงเทราในสมัยนั้น
แต่ทางราชการไม่อนุมัติเพราะผูกพันกับงบประมาณ
หลวงปู่ยังคงดำเนินการสอนต่อไป
จนกระทั่งทางราชการได้พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนได้
หลวงปู่เป็นผู้จัดหาที่ดินก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครูสมทบกับของทางราชการ
หลวงปู่ได้รับบริจาคที่ดิน จำนวน 23 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา
เพื่อสร้างอาคารเรียนและเปิดทำการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 @ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนบ้านโพธิ์พิบูลบำรุง"
และเป็น "โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล" ตามชื่อสมณศักดิ์ของหลวงปู่
ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด 90 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา 

-พ.ศ. 2498 สร้างอาคารเรียนคอนกรีตทรงไทย 2 ชั้น(อาคาร 1)
อาคารหอสมุดคอนกรีต ทรงไทย 2 ชั้น (อาคาร 2)
บ้านพักครู 5 หลังห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง
บ้านพักภารโรง 1 หลัง ซื้อรถยนต์กระบะโตโยต้า 1 คันเพื่อใช้บริการ รับส่งนักเรียน

-พ.ศ.2499 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนบ้านโพธิ์พิบูลบำรุง" 
-พ.ศ. 2507 เข้าอยู่ในโครงการมัธยมชนบท(คมช. รุ่น1/2507) 
-พ.ศ. 2514 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล" 
-พ.ศ. 2518 สร้างอาคารคอนกรีตทรงไทย 2 ชั้น (อาคาร 3) และอาคารพลานามัย (อาคาร 4)
-พ.ศ.2523 สร้างโรงฝึกงานอเนกประสงค์ คอนกรีต 4 ชั้น (อาคาร 5)
-พ.ศ.2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ.) 
-พ.ศ. 2525 สร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 3 ชั้น (อาคาร 6)
-พ.ศ. 2530 จัดสร้างสนามกีฬาพร้อมลู่การแข่งขัน และอาคารคอนกรีต 2 ชั้น
ใช้เป็น อาคารทอสื่อ ตัดเย็บ - หัตถกรรม (อาคารธรรมเสนานี) 

-พ.ศ. 2535 จัดสร้างอาคารพลานามัยสิรินธร แบบ คสล. ด้วยเงินบริจาค 45 ล้านบาท
-พ.ศ. 2537 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างสนามกีฬา จึงดำเนินการรื้อสนามเดิม
และอัฒจันทร์เชียร์กีฬาและจัดสร้างสนามกีฬาแบบมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง
ยางสังเคราะห์ซินเทติก ด้วยงบประมาณ จำนวน 29 ล้านบาท
- พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณในการสร้างหอถังประปา  แบบ 18 / 12 สูง 16 เมตร
จุ 3.50 ลูกบาศก์เมตร ด้วยงบประมาณ จำนวน 618,000 บาท


-พ.ศ.2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น แบบ คสล.
ด้วยงบประมาณจำนวน 23 ล้านบาท และสร้างอัฒจันทร์เชียร์กีฬา
พร้อมทั้งติดตั้งไฟส่องสนาม ด้วยงบประมาณจำนวน 33,250,000 บาท

-พ.ศ.2540 ได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ ด้วยงบประมาณ 16 ล้านบาท
-พ.ศ.2542 ได้รับจัสรรงบประมาณในการสร้างรั้วโรงเรียน ยาว 66 เมตร
ด้วยงบประมาณ 179,000 บาท
-พ.ศ. 2543 ได้จัดสร้างโรงประกอบอาหารของโรงเรียน ด้วยเงินบริจาค
จำนวน 115,000 บาท

 

 

ภาพกิจกรรม
phutti elearning