กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน สานสายใยวันกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑

ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓
 

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้
ทักษะชีวิตปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

ภาพชุดที่ ๑ ภาพชุดที่ ๒

กิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ช่วงชั้น ๓
๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑

ภาพกิจกรรม๑ ภาพกิจกรรม๒
ภาพกิจกรรม๓

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวามหาราช
วันที่ ๕ ธันวาม พ.ศ.๒๕๕๑

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้น ม.3
๒๐ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑
ณ ค่ายพระยาสุรสีห์
ภาพกิจกรรม

ค่ายคณิต- วิทย์ - อังกฤษ สัมพันธ์
2-3 ตุลาคม 2551

ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กทม.
ชุดที่ 1 ชุด 2

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 9 -10 กันยายน พ.ศ.2551
ภาพกิจกรรม


ขบวนแห่พิธีเปิด งานนมัสการหลวงพ่อโสธร
ปี 2551
ภาพกิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนความคิดสู่ห้องเรียน

วันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2551
ภาพกิจกรรม

==ดูสื่อได้ที่นี่==
อ.อุทัย เสนารักษ์ และ อ.ประทุม จิรกาวสานชนะเลิศการประกวด
ผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ในหัวข้อ
" หน่วยวัดและผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต"
ซึ่งจัดโดยสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ ร่วมกับ SIPA และ สพฐ.
ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท โล่เกียรติยศ และได้เดินทางไปทัศนศึกษา
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่างประเทศ

งานแสดงมุฑิตาจิต
ในโอกาสคล้ายวันเกิด ครบ ๖ รอบ
อดีตผู้อำนวยการวิมล โชตนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
1 กันยายน 2551

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2551
ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการขับเคลื่อนความคิด
สู่ห้องเรียน
8-9 สิงหาคม 2551

ตัวแทนชาวพุทธิฯ
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่านิเวศ
ในโรงงาน TOYOTA บ้านโพธิ์
3 สิงหาคม 2551
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดลาดขวาง
วัดหัวเนิน และวัดแสนภูดาษ
14 กรกฎาคม 2551


"TO BE NUMBER ONE"

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
งานป้องกันยาเสพติด เอดส์ และ
ปรับพฤติกรรมเสี่ยง ร.ร.พุทธิฯ
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
22-28 มิถุนายน 2551

การฝึกอบรม การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
17-21 กรกฎาคม 2551

นักศึกษาวิชาทหาร พุทธิรังสีพิบูล
เข้าค่ายฝึกภาคสนามที่เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี
ปี 3 ชาย : 10-14 ม.ค. 51
ปี 2 หญิง : 25-27 ม.ค. 51
ปี 2 ชาย : 2-4 ก.พ. 51

นักเรียนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ได้เป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 24 “ดอกบัวเกมส์”
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
คว้ารางวัลเหรียญทอง รายละเอียด


บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด
มอบของรางวัล
สำหรับการจัดกิจกรรมวันวิชาการ

พุทธิรังสีพิบูลจัดงาน
วิชาการ
"๘๐ พรรษา พุทธิฯรวมใจ
เทิดไท้มหาราชาภูมิพล"

9 มกราคม 2551

นางสาวเกศรา พันผูก ม.4/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดเรียงความระดับประเทศ
เรื่อง "พ่อ"
โดยอยู่ในความดูแลของครูปรียา นามพล
และครูกลุ่มสาระภาษาไทย
อ่านรายละเอียด

ลูกเสือ ม.3 เข้าค่าย
ที่ค่ายตำรวจตระเวณชายแดน
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
13-15 ม.ค. 51
ภาพกิจกรรม
phutti elearning