พุทธิรังสีพิบูล

จัดงาน "สานฝันวันวิชาการ"
โดยมีนิทรรศการ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
29 ธันวาคม 2548
ดูภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2549
30 ธันวาคม 2548 ดูภาพกิจกรรม

พุทธิรังสีพิบูล
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14 มกราคม 2549

การแข่งขันกีฬาภายใน
ปีการศึกษา 2548

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2548
ดูภาพกิจกรรม Intranet ดูในระบบ internet

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการกฤษฎา อยู่เป็นสุข
ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
โดยย้ายมาจากโรงเรียนบางปะกง"บวรวิยายน" จ.ฉะเชิงเทรา
15 ธันวาคม 2548

ทรงพระเจริญ

คณะครู-นักเรียน ร่วมทำพิธีถวายพระพร
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน 5 ธันวา มหาราช
4 ธันวาคม 2548

การเข้าค่ายลูกเสือ,เนตรนารี และยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2548
2-4 ธันวาคม 2548

ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานมหกรรมวิชาการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 24-26 พฤศจิกายน 2548

พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่
องค์ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
1 ธันวาคม 2548

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมประกวดการทำกระทง และลอยกระทง
16 พ.ย. 48

งานคอมพิวเตอร์ จัดอบรมทบทวน
การสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ Moodle
แก่คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
19 พฤศจิกายน 2548

งานคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
แก่บุคลากรทางการศึกษา จ.ฉะเชิงเทรา
3-4 ธันวาคม 2548

ตัวแทนคณะครู 4 คน และนักเรียน 212 คน
เยี่ยมชมและรับทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบางปะกง
15 พ.ย. 48

งานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เปิดอบรม E-Learning

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2548
ภาพผู้เข้าอบรม
สมัครอบรมหลักสูตรอื่นๆ

9 พฤศจิกายน 2548

พุทธิรังสีพิบูล มอบของที่ระลึกและรับมอบเงิน
จำนวน 10,000 บาท จากร้าน "ขนมบ้านบุญมี"
เพื่อใช้เกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา
พุทธิรังสีพิบูล
ร่วมจัดนิทรรศการ
"ปฏิรูปการศึกษาเพื่อประชาชน"
ณ ช่อง 9 อสมท. 26 กันยายน 2548

ภาพบรรยากาศ

อำลา..อาลัย

งานเกษียณชีวิตราชการ ผอ.ชลัยรัตน์ ไข่มุกด์
30 กันยายน 2548
ภาพกิจกรรม

นายสัมพันธ์ จูเภา และนายสหวัฒน์ มลประเสริฐ

นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับการคัดเลือก
จากกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
สำนักประชาสัมพันธ์ สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนฯ
ให้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการเผยแพร่
ประชาธิปไตยในประเทศสาธารณรัฐเกาหล

วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2548

พุทธิรังสีพิบูล

ผ่านการประเมิน โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ตามโครงการ
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
11 กันยายน 2548 
ดูภาพบรรยากาศการประเมิน

คณะครูและนักเรียน

ร่วมทำบุญตักบาตร
26 มิถุนายน 2548

การจัดแสดงผลงาน"๑ ปี กับฝันที่เป็นจริง"
19-20 กรกฎาคม 2548
รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
"เยาวชนไทยไม่พึ่งพายาเสพติด"
26 มิถุนายน 2548

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2548

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ไปศึกษาดูงาน เรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ของโรงเรียนไฝ่แก้ววิทยา
20 มิถุนายน 2548

คณะครูและตัวแทนนักเรียน
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
24 มิถุนายน 2548

ขอแสดงความยินดีกับ

ผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ,ผอ.ชลัยรัตน์ ไข่มุกด์
ผอ.วีระ โมกขะเวส และผอ.สมบูรณ์ ธุวสินธุ์
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช-
อิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นสายสะพาย

ตัวแทนครูและนักเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อม
ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง 8 มิ.ย. 48

พิธีเปิด
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2 มิถุนายน 2548

พิธีทำบุญ ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
2 มิถุนายน 2548

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต้อนรับ
พร้อมกับบรรยายสรุป และนำชม
การดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน
แก่ คณะติดตามงานตามนโยบายของ รมต.อดิศัย
โพธารามิก พร้อมกับคณะ ผอ.สพท.ฉะเชิงเทรา
เขต1 และคณะผู้บริหารโรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา
27 เมษายน 2548

การปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2548
13 พฤษภาคม 2548

พิธีมอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา 2547
สำหรับนักเรียนชั้น ม.3, ม.6
วันที่ 31 มีนาคม 2548

งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเว็บเพจ
แก่โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตบ้านโพธิ์17
4-6 เมษายน 2548

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6
ปีการศึกษา 2547
25 ก.พ. 48

การอบรม.....

ซอร์ฟแวร์ English Discoveries
สำหรับครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และผู้สนใจ
(ณ ห้อง Resource Center)
9 มีนาคม 2548

งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1
เพื่อใช้ในการบริหารงาน (15 ก.พ.48)
 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลคว้ารางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันทนายความ ณ โรงแรมมิราเคิล
โดย นายสหวัฒน์ มลประเสริฐ และ
นายชัชชัย เจริญศิลป์
(จากผู้เข้าแข่งขัน 25 โรงเรียน) 20 ก.พ. 48

โครงการธรรมสัญจร
เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
จัดโดย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
คณะพุทธศาสตร์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
8 กุมภาพันธ์ 2548

ผอ.วีระ โมกขะเวส

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
รับมอบซอร์ฟแวร์ English Discoveries
จากบริษัทศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์จำกัด(มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน (12 ก.พ.48)

โรงเรียน
พุทธิรังสีพิบูล
รับการประเมินภายนอก
โดยบริษัทการศึกษาก้าวหน้าจำกัด
วันที่ 27,28,31 มกราคม 2548

กิจกรรมรณรงค์ เพื่อการใช้สิทธิ์ใช้เสียง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3 กุมภาพันธ์ 2548
การประเมินภายในสถานศึกษา
โดย คณะกรรมการสหวิทยาเขตบ้านโพธิ์ 17
13-14 มกราคม 2548

งาน
"เร่งสู่ฝันวันวิชาการ"
20 มกราคม 2548
ดูภาพบรรยากาศ
ภาพกิจกรรม
phutti elearning