กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2548
วันที่ 30 ธันวาคม 2547
ดูภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการชลัยรัตน์ ไข่มุกด์ มอบเงินจากการบริจาคของ
คณะครู นักเรียน นักการ โรงเรียนพุทธิฯ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
คลื่นยักษ์ถล่มที่ภาคใต้ แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา นายโกเมศ ทองแดง
จำนวน 11,379 บาท
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547

การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
จัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีวงดุริยางค์

24 ธันวาคม 2547
ดูภาพบรรยากาศ

กิจกรรมรณรงค
วัยใส ห่างไกลเอดส์
1-7 ธันวาคม 2547

1. นายสหวัฒน์ มลประเสริฐ ม. 6/1
2. นายสัมพันธ์ จูเภา ม. 5/1
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
(ระดับประเทศ) ณ รัฐสภา
โดยการควบคุมของ อาจารย์มะลิวัลย์ ศิริวรรณ
10 ธันวาคม 2547


การแข่งขันกีฬาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2547

"พุทธิเกมส์ 2004"
ดูภาพกิจกรรม

การเข้าค่ายยุวกาชาด
ระดับชั้น ม.1 และ ม.2
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2547

ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน

English Super Star
7-9 ธันวาคม 2547

ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล
อบรมการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ (Moodle) สำหรับครูอาจารย์
ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2547

ดูภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
 
 

ด.ญ.จิตรา แก้วสาร ม.2/8
ด.ญ.อริศรา บุญราศรี ม.2/1

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2
จากการประกวดนางนพมาศ ในงาน
"สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง"
ณ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โดยการควบคุมของ อ.ปรียา นามพล
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547

การเข้าค่ายลูกเสือ,เนตรนารี
ระดับชั้น ม.2
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2547
ดูภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี

พระบิดาลูกเสือไทย
ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖
18 พฤศจิกายน 2547

คณะผู้บริหารโรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
เยี่ยมชมและร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง
การดำเนินงาน ในโครงการ
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2547
วันที่ 7พฤศจิกายน 2547

ชาวพุทธิรังสีพิบูลยินดีต้อนรับ
ผู้อำนวยการชลัยรัตน์ ไข่มุกด์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
มารับตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วันที่ 1 ตุลาคม 2547

ภาพบรรยากาศ
 

ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เข้าเยี่ยมชม
โรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์
ซึ่งเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนในโครงการ
๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547
 

พุทธิรังสีพิบูลคว้ารางวัล
การแข่งขันตอบปัญหารัฐสภา
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

อ่านรายละเอียด
 

ภาพบรรยากาศ

งานอำลาชีวิตราชการ
ผู้อำนวยการวีระ โมกขะเวส
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
วันที่ 25 กันยายน 2547

พิธีเปิด ห้องส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย (FITNESS ROOM)
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ บุคลากรของโรงเรียน
มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

การเข้าค่ายในโครงการ อบรมคุณธรรม"ค่ายพุทธบุตร"
ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 ณ วัดพนมพนาวาส จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 5-7 กันยายน 2547

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์

โดยมีนักเรียนและครู-อาจารย์
จากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2
และโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2547

พิธีถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2547

บทอาศิรวาท

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝน

ประจำปีการศึกษา 2547 นำไปทอดถวาย
ณ วัดพิพิธประสาทสุนทร
วัดหัวเนิน และวัดแสนภูดาษ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2547

การอบรมสัมมนา

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สหวิทยาเขตบ้านโพธิ์ 17
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ท้องถิ่น
และแนวโน้มในการพัฒนาประเทศ
โดย ท่านรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด

วันที่ 7 สิงหาคม 2547

นายอำเภอบ้านโพธ
ิ์
เป็นประธานในการประชุมชี้แจง"โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน"
แก่หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอบ้านโพธิ์ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการสนับสนุนโครงการ
28 กรกฎาคม 2547

กิจกรรม"วันภาษาไทยแห่งชาติ"
กลุ่มสาระภาษาไทย
จัดนิทรรศการและการแข่งขัน
ความรู้และทักษะแก่นักเรียน
29 กรกฎาคม 2547

 


กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด

TO BE NUMBER ONE
26 มิถุนายน 2547


เว็บไซต์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2547

กิจกรรมครบรอบ 1 ปี โครงสร้างใหม่กระทรวงศึกษาธิการ
"การปฏิรูปการศึกษายุคใหม่"
17 กรกฏาคม 2547

ภาพกิจกรรม

งานคอมพิวเตอร์และฝ่ายวิชาการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การสร้างสือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Learning)"
สำหรับครูอาจารย์ทุกคน ระว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2547
ภาพการฝึกอบรม

ด.ญ.วิไลลักษณ์ แจ้งศรีสุข ม.2/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์
หัวข้อ "เทิดพระคุณแม่ของฉัน"
ในระดับอำเภอ ของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง
ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดและ สนง.สภากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2547
ดูแลโดย อ.พิมพ์ประไพ มนทิราลัย

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
26 มิถุนายน 2547
ภาพกิจกรรม
phutti elearning