Animes TailAnimes TailFree Download Animes and Manga Free Download Anime & Manga Animes TailAnimes TailAnimes Tail Free Download Anime and Manga align="center" style="display: none;"> TPB BlogTPB BlogHacking, Facebook, Tutorial Islami, and All About Information Indonesiaku IslamIndonesiaku IslamIndonesia Islam, Islami, Sejarah islam, islam agamaku, tentang islam, hukum islam, solawatan, download solawatan Alpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB HostAlpha Reseller Murah, Master Reseller Murah, Reseller Murah, Hosting Murah, TPB Host
Get Adobe Flash player

ประมวลภาพ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
27 พฤศจิกายน 2546


ประมวลภาพ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
27 พฤศจิกายน 2546


การอบรมขยายผล
การทำผลงานอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์
แก่คณะครูโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โดย อ.ปรียา นามพล,อ.วิมล ผลบุญ
อ.อุทัย เสนารักษ์,อ.เจริญ พหลทัพ,
อ.อรวรรณ เรืองนภารัตน์,อ.โสภา อุดมสิน,
และ อ.จรัสศรี เกรียวคำปวน
24-25 พฤศจิกายน 2546

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546

การแข่งขันกรีฑาเพื่อคัดเลือก
นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 1
ณ สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
27 ต.ค. - 3 พ.ย.46

คณะครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สพฐ.ฉะเชิงเทราเขต1 ในเขต อ.บ้านโพธิ์
ร่วมประชุมตามโครงการ
ประชุมเสริมความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
24 ตุลาคม 2546

"อำลา..อาลัย"
บรรยากาศการเลี่ยงส่ง อ.พิมพร บุญณรัตน์,
อ.อาจารีย์ จันธนสมบัติ
ตามโครงการครูคืนถิ่น
และการเลี้ยงส่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ :(
10 ตุลาคม 2546

 

การอบรมครู
โครงการ "๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน"
(ร.ร.พุทธิรังสีพิบูล,ร.ร.บางปะกงบวรวิทยา, ร.ร.บางน้ำเปรี้ยววิทยา
และร.ร.เบญจมฯ 2) โรงเรียนในสังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
25-26 ก.ย. 46 (พร้อมกันทั่วประเทศ)
ณ โรงแรมวังธารา จ.ฉะเชิงเทรา

25 สิงหาคม 2546

ตัวแทนครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรมบุคลากรครูสอนเสริม
สร้าง เจตคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการ ป้องกันเอดส์ ในสถานศึกษา
จัดโดย สำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษา เขต 1 ร่วมกับร.ร.พุทธิรังสีพิบูล

4-6 กันยายน 2546

งานสัปดาห์ห้องสมุด

หมวดวิชาภาษาไทย
จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 46

10 สิงหาคม 2546
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ปี 2546


หมวดวิชาภาษษอังกฤษ
จัดค่าย English for Fun
29 ก.ค.46

อบรมนักเรียน สมาชิกโครงการ
To Be Number One
หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนต้านยาเสพติด
29-30 ก.ค. 46

อบรมนักเรียน
โครงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างเจตคติ
และพฤติกรรมที่เหมาะสม


วันพบผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2546

การประชุมสาธารณสุขจังหวัด
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
2 มิถุนายน 2546

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2546
วันที่ 19 มิถุนายน 2546

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
วันที่ 11 ก.ค. 2546
ทอดถวาย ณ วัดลาดขวาง,วัดหัวเนิน
และวัดแสนภูดาษ

22 สิงหาคม 2546
การรณรงค์การออกกำลังกายและต่อต้าน
ยาเสพติด และพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล
บ้านโพธิ์คัพ ครั้งที่ 3
ณ สนามกีฬาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ภาพกิจกรรม
phutti elearning