ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1. เด็กชายวัฒนา   พาดี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. เด็กชายวรวิทย์  ฉิมคีรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3.เด็กชายอมรเทพ   ศรประสิทธิ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4. นางสาวรุ่งรัศมี   แซ่เจ็ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

5. นางสาวสแกวัลย์   ทัศนา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6. นายสุริยา    สุขยี่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สาขาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7. เด็กหญิงรุ้งเพ็ชร  นาคสีทอง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

8. เด็กหญิงนิศารัตน์ 
จำรัสพันธุ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

9. เด็กชายเจษฎากร 
พุ่มโพธ์ทอง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

10. เด็กหญิงบุษยมาส    โตพูล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

11. เด็กหญิงมานิตย์  แดนนาเลิศ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ผลงาน
เชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “ของขวัญของพ่อ”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             วิทยาเขตศรีราชา

12. เด็กชายธวัชชัย  ใจเย็น

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

13. เด็กชายวีรยุทธ   สวัสดี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

14. นางสาวรุ่งรัศมี  แซ่เจ็ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

15. นางสาวสแกวัลย์  ทัศนา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

16. นายสุริยา  สุขยี่

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

17. นางสาวสกุลตลา  เจริญสุข

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

18.  นายชาคริต   มูฮะหมัด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2               การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์           ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

19.  นายณัฐวุฒิ  สิบุญนันท์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2             การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์          ประเภททดลอง ระดับ ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

20.  เด็กชายวีรยุทธ  สวัสดี

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

21. เด็กชายกิตติศักดิ์ วงษ์ประสิทธิ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

22. เด็กชายวีรยุทธ  สวัสดี

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3   ระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

23. เด็กชายกิตติศักดิ์ วงษ์ประสิทธิ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 ระดับชาติ

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

24. เด็กหญิงมานิตย์  แดนาเลิศ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขัน A – Maths 
ช่วงชั้นที่  3

โรงเรียนมารดานฤมล
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

25. เด็กหญิงณภัทร  สุขธรญ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขัน A – Maths 
ช่วงชั้นที่  3

โรงเรียนมารดานฤมล
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

26. เด็กหญิงบุษยมาส  โตพูล

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันอัจฉริยะทางภาษาไทย
ระดับ ม.1 – 3

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

27.  นางสาวปณิตา  มณีนิล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 จากการประกวดเรียงความ
ตามโครงการ 1 เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพ่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

28. นางสาวอรทัย   เจียมศิริ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 จากการประกวดเรียงความ
ตามโครงการ 1 เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพ่อ

อำเภอบ้านโพธิ์ 

29. นายชาคริต  มูฮำหมัด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  2 จากการประกวดเรียงความ
ตามโครงการ 1 เยาวชน 1 กิจกรรมตามรอยพ่อ

อำเภอบ้านโพธิ์  

===อ่านเพิ่มเติม1===

===อ่านเพิ่มเติม2===

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film