ค้นข้อมูลห้องเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา
ภาคเรียน
ชั้น
กลุ่มสาระ
 

 

รายชื่อครูที่เปิดห้องเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
ที่ รายชื่อครู จำนวนรหัสห้องเรียน
1.
ครูกนกรัตน์ ชาติบุบผา
2.
ครูกัญภร พูลสมบัติ
3.
ครูกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล
4.
ครูกาญจน์ณศรณ์ ลิ้มเพี้ย
5.
ครูจุฑาทิพย์​ อ๋อง
6.
ครูจุฑามาฒย์ นิยม
7.
ครูชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์
8.
ครูธวัชชัย เดือนขาว
9.
ครูธวัชชัย แดงพยุง
10.
ครูธิปไตย วิไลพันธุ์
11.
ครูนงเยาว์ สายบา
12.
ครูนิดธิดา ก้นแก้ว
13.
ครูบุษบา เจริญมา
14.
ครูประจบ คงสาคร
15.
ครูประทุม จิรกาวสาน
16.
ครูปรียา นามพล
17.
ครูพรนภา เลื่อยคลัง
18.
ครูพัชรินทร์ ติละกุล
19.
ครูพัชรี ตันติวัฒนทรัพย์
20.
ครูพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย
21.
ครูพิมพ์ใจ โพธิสอน
22.
ครูภทรมน จินะเสนา
23.
ครูวรรณชนก พิมประสาร
24.
ครูวรรณภัทร กณิกนันต์
25.
ครูวรวิทย์ เทศมงคล
26.
ครูวีระวรรณ พรมทองดี
27.
ครูศิริพร คงสาคร
28.
ครูศุภกร จันทร์เพ็ญ
29.
ครูสมนึก ถิระผะลิกะ
30.
ครูสมประสงค์ จำปาทอง
31.
ครูสิบพรรณ พหลทัพ
32.
ครูสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์
33.
ครูอภิญญา ธรรมธาดา
34.
ครูอภิญญา สุบิน
35.
ครูอรรถพร บัวพูล
36.
ครูอารีย์ ถิระผะลิกะ
37.
ครูอุทัย เสนารักษ์
38.
ครูเตือนใจ ทองดี
39.
ครูเพียงใจ เรืองฤทธิ์
40.
ครูเมทินี รัตนะสิทธิ์
41.
ครูเอ็นดู คล้อยสาย
42.
ครู​ปรมัตถ์​ เจริญพร​


##ออกแบบโปรแกรมโดย คุณครูณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย