ข้อมูลศิษย์เก่า

 
  ชื่อ-สกุล : ศุภวิชญ์ ส้มเกลี้ยง
ชื่อเล่น : บอล
จบปี : 2560
อาชีพ : นักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 0972256043
ที่อยู่ : 88/26 ม.11 ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิิงเทรา